Commissies & Commisietaken

a. De tuchtcommissie bestaat uit leden van de RDB die geen deel uitmaken van het bestuur. Zij worden tijdens de ALV gevraagd zitting te nemen in deze commissie. De voorzitter van het bestuur benoemd de voorzitter van deze commissie. Deze commissie
legt verantwoording af aan het bestuur van de RDB in woord en geschrift.

b. De tuchtcommissie kan ingeschakeld worden door de wedstrijdleiding om te assisteren bij de beoordeling van een ingediende claim.

i. In het geval dat het een claim betreft naar aanleiding van het verzetten van een wedstrijd waarbij één van de teams niet op de definitieve datum kan spelen dan ontvangt het aanwezige team aan het einde van de toegestane inhaal termijn, het gemiddelde van de behaalde punten plus 1 punt, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten. Bij het team dat niet aanwezig was worden -5- wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tuchtcommissie is bevoegd om deze -5- wedstrijdpunten in mindering te corrigeren tussen -0- en-5 wedstrijdpunten in mindering.

ii. Is de wedstrijd niet gespeeld, dan ontvangt het aanwezige team aan het einde
van de toegestane inhaal termijn, het gemiddelde van de behaalde
punten plus 1 punt, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten. Bij
het team dat niet aanwezig was worden -5- wedstrijdpunten in mindering
gebracht. De tuchtcommissie is bevoegd om deze -5- wedstrijdpunten in
mindering te corrigeren tussen -0- en -5 wedstrijdpunten in mindering.

c. De tuchtcommissie kan, aanvullend op een claim toegekend in de laatste 3 speelweken, een geldboete opleggen aan het team dat de claim tegen krijgt.
i. Indien het om een wedstrijd gaat die betrekking heeft op het kampioenschap, promotieplaatsen, degradatieplaatsen of degradatie kan er een geldboete tot maximaal 100 euro worden geheven. De tuchtcommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van het belang van de niet gespeelde wedstrijd en ook voor de hoogte van de eventuele geldboete. Uiteraard is het mogelijk dat een team niet komt opdagen omdat er sprake is van overmacht. Het wedstrijdsecretariaat zal de redenen van het niet op komen dagen niet honoreren. De captain van het team mag in dat geval op de tuchtcommissie vergadering persoonlijk aantonen dat er sprake is van overmacht.

d. Leden van de tuchtcommissie kunnen op verzoek van het bestuur, de wedstrijdleiding of ledenadministrator gevraagd worden om een onverwachte controle uit te voeren van de wedstrijdbescheiden tijdens een competitie- of bekerwedstrijd.

i. Bij het uitvoeren van een dergelijke controle dient er ten alle tijden schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur en voltallige tuchtcommissie.

ii. Indien er wordt geconstateerd dat een speler onreglementair aan een competitie- of bekerwedstrijd heeft deelgenomen wordt de uitslag van die
wedstrijd behandeld als een claim. Aanvullend wordt de captain of plaatsvervangend captain voor 3 wedstrijden geschorst, indien de onreglementair ingezette speler lid is van de RDB zal dit lid voor minimaal 6 wedstrijden worden geschorst. De tuchtcommissie is gerechtigd om verdere
sancties op te leggen. 

 

e. De huidige leden van de tuchtcommissie zijn:

i. Lid: Danny Janssen, Coen van Loon, Hermien Straten, Ton Kersten, Serge Terburg en Ria Niemeyer.
ii. Alle leden van de tuchtcommissie dienen een geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen, alsmede een vrijwilligersovereenkomst voor het uitvoeren van
hun werkzaamheden.

De wedstrijdbaancommissie bestaat uit tenminste drie leden, die wordt benoemd op de Algemene Ledenvergadering. De leden hebben zitting voor twee jaren. De voorzitter van deze commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
a. De wedstrijdbaancommissie keurt alle nieuwe dartsbanen voor aanvang van de competitie.
b. Zij overhandigt een document aan de uitbater van de speelgelegenheid, met daarop de bevestiging dat de wedstrijdbaan/-banen goedgekeurd is/zijn.
c. Indien er gedurende de competitie klachten worden ontvangen over een wedstrijdbaan zal de baan binnen 14 kalenderdagen gekeurd worden.
d. Als één of meerdere wedstrijdbanen afgekeurd worden, zal de speelgelegenheid de mogelijkheid krijgen dit binnen 14 kalenderdagen te herstellen. Wordt dit verzoek niet gehonoreerd, zal er geen enkele wedstrijd meer gespeeld mogen worden in de speelgelegenheid. Dit verbod kan enkel opgeheven worden wanneer een verzoek van de speelgelegenheid ontvangen wordt tot herkeuring en hierop daadwerkelijk een goedkeuring plaatsvindt. Kosten voor 1ste, 2de, 3de herkeuringen worden weergegeven in Contributie/Tarievenlijst.
e. De wedstrijdbaancommissie controleert de baan op de punten zoals omschreven in de artikelen 16 tot en met 19 van het ‘Reglement van Wedstrijden RDB’.
f. Elke wijziging aan een wedstrijdbaan dient direct gemeld te worden aan de wedstrijdbaancommissie.
e. De huidige leden van de wedstrijdbaancommissie zijn:
i. Voorzitter: vacant
ii. Lid: vacant

iii. Alle leden van de wedstrijdbaancommissie dienen een geheimhoudings-
verklaring te ondertekenen, alsmede een vrijwilligersovereenkomst voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De reglementencommissie is belast met het up to date houden van de geldende reglementen voor wedstrijden van de RDB.
a. De commissie kan ingeschakeld worden door het bestuur of leden om wijzigingen in reglementen te formuleren en deze aan te bieden tijdens de eerstvolgende ALV.
b. De commissie is gerechtigd compleet nieuwe regelgeving te formuleren en deze aan te bieden tijdens de eerstvolgende ALV.
c. De huidige leden van de reglementencommissie zijn:
i. Lid: Danny Janssen, Coen van Loon, Hermien Straten, Ton Kersten, Serge Terburg en Ria Niemeyer.
ii.Alle leden van de reglementencommissie dienen een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, alsmede een
vrijwilligersovereenkomst voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De jeugdcommissie is belast met het beheren van de gehele jeugdafdeling en alle belangen van het jeugddarten zowel binnen als buiten de RDB zo goed mogelijk te behartigen.
a. De commissie wordt geacht om voor aanvang van het seizoen een programma te presenteren dat aangeboden kan worden aan jeugdleden in lijn met de opgestelde leeftijdscategorieën door de NDB. Dit programma dient te bestaan uit een training, wedstrijd en toernooischema.
b. De commissie wordt geacht een budget op te stellen voor de organisatie van de het programma, deze dient voor aanvang van het nieuwe seizoen te worden aangeboden aan de penningmeester.
c. De commissie wordt geacht intensief contact te onderhouden met ouders van jeugdleden en problemen die niet direct opgelost kunnen worden te melden aan het bestuur.
d. De commissie wordt geacht er op toe te zien dat er voldoende wervingsactiviteiten plaatsvinden om nieuwe leden te overtuigen lid te worden van de RDB.
e. De commissie wordt geacht om samen met de LaCo coördinator in overleg te treden omtrent het doorschuiven van jeugdleden richting de senioren.
f. De commissie kent een adviserende rol bij aanvragen tot dispensatie voor jeugdleden
g. De commissie wordt geacht met regelmaat een vergadering te beleggen om lopende zaken te bespreken en verslag uit te brengen aan het bestuur.
h. De commissie wordt geacht in contact te treden met de ledenadministrator omtrent het up to date houden van het jeugdledenbestand.
i. De commissie wordt geacht aanwezig te zijn met een delegatie bij NDB vergaderingen aangaande jeugdzaken.
j. De huidige leden van de jeugdcommissie zijn:
i. Voorzitter: Hermien Straten
ii. Lid: Jos Megens, Lisa Schattevoet
iii. Alle leden van de jeugdcommissie dienen een geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen, alsmede een vrijwilligersovereenkomst voor het uitvoeren van
hun werkzaamheden.

oprichtingsdatum

24 - 02 - 1989

Bankgegevens

IBAN: NL20 RABO 0124 4626 26
BIC:   RABONL2U 

Adressen Laco

Senioren: D.C. De Rijnvogels
Drielse Rijndijk 61a Driel

Junioren: Sportcafé de Vrijboom
Van Heemstraweg 66 Beuningen

Aangesloten bij:

Nederlandse Darts Bond
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
www.ndbdarts.nl