Contact

 
Rivierenland Darts Bond is een dartsvereniging uit Nijmegen, met zo’n 1.250 leden. Er zijn veel mensen betrokken bij deze bond. Mocht je contact willen met een van deze toppers dan kun je ze een emailtje sturen of gebruik maken van het algemene formulier hier onder aan deze pagina. We hopen van je te horen!
Stef Onderstal

Stef Onderstal

Voorzitter / laco heren / Jeugdzaken

Vacant

Vacant

Ledenadministratie

Nick Pol

Nick Pol

Secretaris

Jolanda Schotte - Groen

Jolanda Schotte - Groen

Dames LACO Coach

Joost Geurts

Joost Geurts

Penningmeester

Sander Voz

Sander Voz

Webmaster

Taken en Portefeuille

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Voorzitter : Stef Onderstal

a. Het voorzitten van alle bestuursvergaderingen en de ALV.
b. De zorg voor het uitvoeren van alle, in voormelde vergaderingen, genomen
besluiten.
c. De zorg voor stipte naleving van de statuten en reglementen.
d. De zorg voor het naar behoren uitvoeren van alle taken van het bestuur.
e. Het onderhouden van alle contacten met leden uit alle geledingen van de RDB.
f. Het onderhouden van alle externe contacten.

Secretaris : Nick Pol

A. De zorg voor de algehele correspondentie.

Intern: opstellen en beheer van documenten, uitnodigingen en overeenkomsten, tevens het behandelen van brieven en e-mailberichten van leden en bestuursleden.

Extern: opstellen en beheer van documenten, uitnodigingen en overeenkomsten bedoeld voor externe partijen die op geen enkele wijze lid of onderdeel van de bond zijn, tevens het behandelen van brieven en e- mailberichten ontvangen van externe partijen.

NDB: behandelen van alle inkomende stukken vanuit de N.D.B., aanbieden aan het juiste bestuurslid of lid van de vereniging en het verzorgen van de gevraagde antwoorden op vraagstukken.

b. Het op schrift vastleggen van alle besluiten die genomen zijn door bestuur c.q. de ALV.

c. Het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en ALV.

d. Het informeren van alle bestuursleden omtrent de datum, locatie en aanvangstijdstip van de bestuursvergaderingen.

e. Het opstellen van de notulen van de bestuursvergaderingen, wijst tevens een vervanger aan bij eventuele afwezigheid.

f. Het bijwonen van alle bestuursvergaderingen en de ALV.

g. Het opstellen en beheren van alle vrijwilligers- en geheimhoudingsverklaringen opgesteld uit naam van het dagelijks bestuur.

h. Het bevestigen van dossiervorming betreft bestuur aanvragen, bondsstrafzaken, (voorgenomen) bestuursbesluiten en opvolging agendapunten ALV (die doorgevoerd dienen te worden in de statuten en/of reglementen van de RDB).

i. De zorg voor het archief, waarin alle afschriften en kopieën van genomen besluiten, boetes en straffen c.q. veroordelingen en ingekomen en uitgaande stukken bewaard worden.

j. Het opstellen van een schriftelijk jaarverslag.

k. Het onderhouden van contacten met de webmaster van de website van de RDB in verband met aanpassingen/verbeteringen.

l. Het onderhouden van de contacten met de NDB en de KvK. m. Het bijhouden van een rooster van de bestuursleden voor het aftreden en eventuele herverkiezing. Zittingstijd is 3 jaar per bestuurslid.

Penningmeester : Joost Geurts

a. Het beheren van alle financiële zaken:
i. Het bijhouden van de boekhouding, inkomsten en uitgaven.
ii. Op verzoek van het bestuur dient de penningmeester inzage te verstrekken in de boeken en de bescheiden.
b. Het voorbereiden van agendapunten voor de bestuursvergaderingen
c. Het opstellen en indienen van begrotingen, waaronder alle baten en lasten, alsmede het overleggen van een financieel jaarverslag t.b.v. de ALV.
i. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting tijdens de ALV aan de aanwezige leden
ii. het beantwoorden van vragen die gesteld worden tijdens de ALV, of het schriftelijk opvolgen van vragen die niet direct beantwoord kunnen worden
tijdens de ALV.
d. Het opmaken van de balans per einde van het boekjaar. Alle daarop betrekking hebbende stukken en bescheiden dienen tenminste 7 jaar bewaard te worden en digitaal opgeslagen worden op een externe harde schijf of in de cloud.
e. Het tijdig in contact treden met de kascommissie in overleg inzake de controle van de financiële jaarrekening
f. Het innen van het inschrijfgeld c.q. contributiegeld.
g. Het opmaken en versturen van facturen voor te ontvangen gelden van leden of externe partijen. Bij uitblijven betaling is de penningmeester belast met het aanmanen van onbetaalde debiteurenposten.
i. Onderhoud eventueel contact met een ingeschakeld incassobureau
h. Het betalen van rekeningen, welke het gevolg zijn van alle door het bestuur genomen besluiten en de regeling van alle verdere betalingen. Een en ander tegen ontvangstvan betalingsbewijzen. Hij zal, zonder machtiging van het bestuur en de ALV, geen financiële verplichtingen aangaan die het bedrag van de begroting zal overschrijden.
i. Budgetbewaking (het bijhouden van de acute financiële situatie) gerelateerd aan de begroting voor het lopende boekjaar en het signaleren van eventuele dreigende overschrijding van posten op deze begroting.
i. Begeleidt en beheert de financiën van de verscheidene commissies die zijn aangesteld om het bestuur te assisteren.
j. Het verzorgen van contact met het administratiekantoor ten behoeve van de begroting en jaarverslag ter aanbieding aan de belastingdienst en andere belanghebbenden.
k. Het aanvragen van subsidies conform de uitgeschreven procedure van de lokale
instantie, indien van toepassing voor de RDB.

Wedstrijdsecretaris : Vacant

a. de verantwoordelijkheid voor de algehele leiding van de competitie- en bekerwedstrijden.
b. het bijhouden en regelen van de uitslagen van de competitie- en bekerwedstrijden.
c. het verzorgen van updates van belangrijke wijzigingen van teams die deelnemen aan de competitie of bekercompetitie.
d. het beoordelen van het wedstrijdformulier indien er in teambeheer geen match is na het invullen van de scores door beide teams.
e. het bemiddelen bij problemen die ontstaan bij het verzetten van wedstrijden.
f. het goedkeuren van het verzetten van bekerwedstrijden.

De wedstrijdsecretaris valt onder de verantwoording van de secretaris van het dagelijks bestuur.

Ledenadministrator: Micha Jans

a. Het bijhouden van de ledenadministratie in de breedste zin van het woord.
b. Het verzorgen van de inschrijvingen die toe behoren aan het lidmaatschap van de RDB bij de NDB (bijvoorbeeld divisiekampioenschappen, bekerfinaledag, selectiedag Nederlands team, CloD inschrijving, etc.)

 

De LaCo Coördinator valt onder de verantwoording van de secretaris van het dagelijks bestuur.

LaCo Coördinator

a. het aansturen van de LaCo coach heren, dames en de begeleiding van de jeugd
b. het beheren van de administratieve geldstromen die gepaard gaan met de LaCo
activiteiten
c. het verzorgen van de inschrijving van de teams bij de NDB
d. het uitbrengen van verslag van de wedstrijden
e. het opstellen van de RDB richtlijnen voor deelname in het selectieteam, ter
ondertekening van het opgeroepen lid.
f. het voeren van functioneringsgesprekken met de begeleiding van de selectieteams,
waarna er verslag wordt uitgebracht aan het bestuur.
g. het bewaken van de naleving van het opgestelde selectiebeleid door het bestuur
De LaCo Coördinator valt onder de verantwoording van de secretaris van het dagelijks bestuur.

 

De LaCo Coördinator valt onder de verantwoording van de secretaris van het dagelijks bestuur.

Contactformulier

 

Contactformulier Rivierenland Dartsbond

10 + 7 =

oprichtingsdatum

24 - 02 - 1989

Bankgegevens

IBAN: NL20 RABO 0124 4626 26
BIC:   RABONL2U 

Adressen Laco

Senioren: D.C. De Rijnvogels
Drielse Rijndijk 61a Driel

Junioren: Sportcafé de Vrijboom
Van Heemstraweg 66 Beuningen

Aangesloten bij:

Nederlandse Darts Bond
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
www.ndbdarts.nl