Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2019. Deze zal plaatsvinden op donderdag 22 augustus a.s. in de businessruimte van Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 te Wijchen en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze ledenvergadering zal worden voortgeborduurd op de afgelopen algemene ledenvergadering, zal de begroting voor het nieuwe boekjaar gepresenteerd worden en opnieuw ter goedkeuring van de leden worden aangeboden, er zullen enkele voorstellen tot reglementswijziging aan de orde komen (voortbordurend op de ALV van 28 mei jl.) evenals het verkiezen van bestuurs- en commissieleden.

De uitnodiging, agenda, het vernieuwde financieel verslag en de te bespreken voorstellen tot reglementswijzigingen zijn te vinden via onderstaande link:

https://drive.google.com/file/d/1Ia-kcoCnzcXriaMmECHKnmSzTcD848o3/view?usp=sharing

Het betreft in dit geval een bijzondere algemene ledenvergadering, uitgeroepen door het bestuur met een vaste agenda. Hierdoor is er voor de leden in dit geval geen mogelijkheid om voorstellen in te dienen tot reglementswijziging. Alle zaken die ter sprake zullen komen tijdens de BALV staan dus reeds vast.

Als gevolg van de aanpassing van het boekjaar van de RDB zal het financieel jaarverslag eenmalig betrekking hebben op de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. De begroting voor het nieuwe seizoen zal betrekking hebben op de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Er zullen vanaf komend seizoen dan ook een tweetal algemene ledenvergaderingen op de planning komen; een voorjaars ALV waarin lopende zaken worden besproken alsmede reglementswijzigingen ter sprake zullen komen en een najaars ALV waarin het financieel resultaat van het boekjaar besproken zal worden.

Hierbij tevens een verzoek aan alle speelgelegenheden en captains om je team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de BALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Wij hopen iedereen te zien op 22 augustus!

Bestuur Rivierenland Darts Bond