Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1. NAAM EN ZETEL
 1. De vereniging draagt de naam. Rivierenland Darts Bond. Bij afkorting genaamd: RDB.
 2. Zij heeft haar zetel te Nijmegen.
Artikel 2 Duur

 De vereniging, opgericht d.d. 24-02-1989 (24 februari 1989), duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Doel

1. De RDB heeft ten doel de beoefening van en belangstelling voor de dartssport te bevorderen, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de dartssport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen.

2. De RDB is een organisatie die ten dienste staat van eenieder, die de in het eerste lid omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.

Artikel 3 Doel

1. De RDB heeft ten doel de beoefening van en belangstelling voor de dartssport te bevorderen, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de dartssport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen.

2. De RDB is een organisatie die ten dienste staat van eenieder, die de in het eerste lid omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.

Artikel 4 Middelen

De RDB tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. Het geven van leiding aan hen die de dartssport willen beoefenen.
 2. Het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van dartswedstrijden.
 3. Het instellen en organiseren van kampioenschappen.
 4. Het samenwerken met verenigingen in het binnen- en buitenland die een gelijk gerichte doelstelling hebben.
 5. Het geven van voorlichting. 6. Alle overige middelen die de RDB ten dienste staan.
Artikel 5 Lidmaatschap

De RDB kent:

 • ereleden
 • leden van verdienste
 • gewone leden
 • leden wedstrijdofficials
 • donateurs
Artikel 6 Ereleden
 1. Ereleden kunnen zijn, zij die aan de dartssport in het algemeen en aan de RDB in het bijzonder, uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
 2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een erevoorzitter benoemen.
 3. Ereleden oefenen de rechten uit van gewone leden en hebben daarnaast toegang tot de algemene vergadering en daarin een raadgevende stem.
 4. Ereleden zijn als zodanig geen contributie verschuldigd aan de RDB, wel dient men de NDB bijdrage te betalen.
Artikel 7 Leden van verdienste
 1. Leden van verdienste kunnen zijn, zij die zich voor de RDB bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
 2. Leden van verdienste oefenen de rechten uit van gewone leden.
Artikel 8 Gewone leden
 1. Gewone leden zijn uitsluitend natuurlijke personen die in de regio woonachtig zijn (Nijmegen, Keizer Karelplein + straal van 50 KM).
 2. Aan natuurlijke personen die niet in de regio woonachtig zijn, kan door het bestuur dispensatie worden verleend.
 3. Gewone leden worden naar hun leeftijd op 1 juli van elk verenigingsjaar onderscheiden in: 
  A. Senioren : 18 jaar en ouder
  B. Junioren : 14 jaar tot en met 17 jaar
  C. Aspiranten : tot en met 13 jaar
 4.  Hierbij moet gelet worden op het feit dat de spelers binnen hun eigen groep moeten spelen, met dien verstande dat junioren vanaf 16 jaar zonder toestemming van het bestuur bij de senioren kunnen worden ingedeeld.
 5. Het is aan het bestuur ter beoordeling of voor de groepen genoemd onder lid 3, sub B en C een uitzondering kan worden gemaakt.
 6. Deze uitzonderingen zijn onderhevig aan de wettelijke bepalingen.
Artikel 9 Buitengewone leden
 1. Buitengewone leden kunnen uitsluitend zijn, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die de beoefening van de dartssport ten doel hebben.
 2. De vereniging is gehouden haar statuten en reglementen aan het bestuur te zenden en ervoor zorg te dragen dat deze geen bepalingen bevatten strijdig met de statuten en/of reglementen van de RDB en alle wijzigingen in haar statuten en reglementen binnen een maand na vaststelling ter kennis van het bestuur te brengen.
 3. Indien leden uit de vereniging actief willen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de RDB, is men de RDB contributie verschuldigd. Indien een buitengewoon lid tevens nog geen lid is van de NDB, zal tezamen met de RDB contributie ook de NDB bijdrage te worden voldaan.
Artikel 10 Leden wedstrijdofficials
 1. Leden wedstrijdofficials kunnen zijn, zij die op grond van hun activiteiten op het gebied van de dartssport voorkomen op de lijsten van het bestuur.

 2. Leden wedstrijdofficials worden als zodanig benoemd door het bestuur indien zij voldoen aan de eisen, gesteld in een nader uit te werken “Reglement Wedstrijdofficials”.

Artikel 11 Donateurs
 1. Donateurs zijn zij die de RDB jaarlijks met een door de algemene vergadering jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage steunen.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn erkend.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het bestuur zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
Artikel 12 Aanmelding en toelating
 1.  Aanmelding voor het gewone en buitengewone lidmaatschap en van leden wedstrijdofficials geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
 2. Aanmelding geschiedt middels de door het bestuur te verstrekken inschrijfformulieren waarbij alle door het bestuur verlangde gegevens verstrekt dienen te worden.
 3. Is een gewoon lid, lid van een buitengewoon lid, dient de aanmelding te geschieden door het buitengewoon lid.
Artikel 13 Contributies
 1. De door de jaarlijkse algemene vergadering vastgestelde contributie is bij aanvang van het verenigingsjaar verschuldigd aan het orgaan waarbij de inschrijving plaatsvindt.

 2. Gewone leden, waarvan melding na 1 januari van een verenigingsjaar plaatsvindt, zijn de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

 3. Een buitengewoon lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de contributieafdracht van haar gewone leden.

 4. De categorieën van leden, welke een verschillende contributie kunnen betalen, zijn: 
  A. Seniorleden
  B. Juniorleden

Artikel 14 Verplichtingen gewone leden

1. Indien een gewoon lid zijn verplichtingen jegens de RDB niet nakomt, kan het lid een boete
volgens de boetelijst worden opgelegd.

2. Tot de verplichtingen van de gewone leden worden onder andere gerekend het tijdig doen van administratieve opgaven of beantwoording van vragen volgens dit reglement of het wedstrijd-
reglement.

3. Voor zover in de desbetreffende artikelen geen ander bedrag is genoemd, bedraagt de op te
leggen boete één (1) boete-eenheid voor iedere ingegane week verzuim, na de tijdig ter kennis
van het gewone lid gebrachte uiterste datum van inzending.

4. Discriminatie, verbaal en fysiek geweld alsmede bedreiging, overmatig drankgebruik of onder
invloed zijn van welke stimulerende middelen dan ook, wordt binnen de RDB niet getolereerd.

a. Indien een RDB lid (verbaal of fysiek) geweld gebruikt tijdens door RDB uitgeschreven
wedstrijden of andere door de RDB georganiseerde activiteiten, wordt deze geschorst
voor ten minste één (1) jaar en is gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB
activiteiten.
b. Indien een RDB lid discrimineert vanwege geloof, uiterlijk, seksuele geaardheid, ras, etc.,
wordt deze geschorst voor ten minste drie (3) maanden en is gedurende deze schorsing
uitgesloten van alle RDB activiteiten.
c. Indien een RDB lid een wedstrijd negatief beïnvloed door overmatig drankgebruik of
stimulerende middelen, wordt deze geschorst voor ten minste drie (3) maanden en is
gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB activiteiten.
d. Indien een RDB lid bedreigingen uit, ten opzichte van de RDB, zijn bestuur,
commissieleden en / of andere leden, wordt deze geschorst voor ten minste één (1) jaar
en is gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB activiteiten.

5. Voor wat betreft de in artikel 08 van het wedstrijdreglement genoemde teams geldt dat, met
betrekking tot de uit deelname aan de officiële of een andere competitie voortvloeiende
verplichtingen, de aanvoerder van het team gehouden is aan de verplichtingen welke hem of de
tot het team behorende leden conform lid 1 tot en met 4 van dit artikel zijn opgelegd te voldoen.

6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
ereleden, leden van verdienste, buitengewone leden en leden wedstrijdofficials.

Artikel 15 Algemene Vergadering
 1. Er dient jaarlijks minimaal één (1) algemene vergadering te worden georganiseerd waarin het
  resultaat van het boekjaar in de breedste zin van het woord wordt aangeboden aan de leden ter
  beoordeling.
 2. De oproeping, vergezeld van de voorlopige agenda en een begrotingsvoorstel voor het komende
  verenigingsjaar, dient via publicatie in alle bij de vereniging aangesloten locaties te geschieden.
 3. Uitsluitend stemgerechtigde leden kunnen voorstellen doen met betrekking tot de agenda
 4. Deze voorstellen moeten bij het bestuur zijn binnengekomen en door het bestuur aan de agenda
  worden toegevoegd.
 5. Het bestuur is verplicht de definitieve agenda, rekening en verantwoording alsmede de begroting
  voor het komende verenigingsjaar via publicatie in alle bij de vereniging aangesloten locaties
  bekent te maken.
 6. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dient tenminste de volgende agendapunten
  te bevatten:
  a. Vaststellen notulen vorige jaarlijkse algemene vergadering.
  b. Behandeling verslag afgelopen verenigingsjaar.
  c. Behandeling en vaststelling financiële jaarstukken.
  d. Vaststelling begroting voor het komende verenigingsjaar, eventueel vergezeld van een
  herziene begroting voor het lopende verenigingsjaar.
  e. Vaststelling van de contributies voor het komende verenigingsjaar.
  f. Verkiezing bestuursleden.
  g. Behandeling overige op de agenda geplaatste punten.
 7. De overige algemene vergaderingen worden door het bestuur tenminste vier weken van tevoren
  aangekondigd.
 8. Het bestuur is verplicht de voorlopige notulen van een algemene vergadering binnen acht weken
  te publiceren.
 9. Het is toegestaan per volmacht te stemmen. Een stemgerechtigd lid kan een ander
  stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
  stemgerechtigd lid mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Bij het uitbrengen van een
  volmachtstem dient het gemachtigde lid de spelerspassen van de volmachtgevers plus de
  volmachtbewijzen te overleggen.
Artikel 16 Bestuur
 1. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de RDB en is voorts belast met al die taken die het bij
  de reglementen of door de algemene vergadering worden opgedragen.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur van tenminste drie leden aanwijzen. De
  voorzitter dient te allen tijde deel uit te maken van het dagelijks bestuur.
 3. De werkkring van het dagelijks bestuur wordt door het bestuur geregeld en zal in het algemeen
  slechts eenvoudige werkzaamheden omvatten.
 4. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en is de eerste vertegenwoordiger van de RDB. De
  overige bestuursleden raadplegen hem in alle zaken waarbij twijfel kan bestaan ten aanzien van
  hetgeen het beleid van het bestuur eist.
 5. De secretaris vervangt de voorzitter in de rol van vicevoorzitter waar en wanneer dit nodig is.
 6. De taken van de dagelijks bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn
  beschreven in het document ‘Bestuurs- en Commissietaken’.
 7. De algemene bestuursleden verrichten de taken die de algemene vergadering of het bestuur hen
  opdraagt.
 8. Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden opdragen aan commissies, bestaande uit een
  door het bestuur te bepalen aantal bestuursleden en niet-bestuursleden. Werkwijze en
  bestaansduur van de commissies worden door het bestuur vastgesteld.
 9. Af- en toetreden van bestuursleden worden geregeld via onderstaande procedure:

  a. Kandidaten voor het bestuur kunnen door het bestuur en door alle categorieën van leden
  worden gesteld.
  b. Een aftredend bestuurslid wordt automatisch kandidaat gesteld, tenzij hij niet voor een
  herverkiezing in aanmerking wenst te komen.
  c. Andere kandidaten moeten tenminste twee weken voor aanvang van de algemene
  vergadering aan de secretaris worden opgegeven onder overlegging van een schriftelijke
  verklaring van de kandidaten, dat zij een benoeming zullen aanvaarden, dat zij
  meerderjarig zijn en lid van de RDB.
  d. Zijn er minder kandidaten gesteld dan er te vervullen vacatures zijn, dan kunnen alsnog
  ter vergadering personen kandidaat worden gesteld, mits redelijke zekerheid bestaat dat
  de betrokkenen aan de noodzakelijke eisen voldoen. In twijfelgevallen beslist het bestuur.
  e. Worden geen aan de eisen voldoende kandidaten gesteld, dan vult het bestuur tot de
  eerstvolgende algemene vergadering de open plaatsen voorlopig aan.

 10. Aan bestuursleden kunnen de kosten welke zij in verband met de uitoefening van hun functie
  gemaakt hebben vergoed worden. Het bestuur stelt hiervoor normen vast.
Artikel 17 RDB-Gelden
 1. De inkomsten van de RDB bestaan uit:1. Contributies
  2. Donaties
  3. Subsidies
  4. Andere baten en inkomsten 
Artikel 18 Kascommissie
 1. De kascommissie van de RDB kan uitsluitend gekozen worden uit de leden van de RDB.
 2. Zij dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben.
 3. Zij hebben te allen tijde het recht in overleg met de penningmeester de financiële administratie te
  controleren.
 4. Deze controle dient tenminste één maal per verenigingsjaar plaats te vinden.
 5. De controle van de financiële jaarstukken dient minimaal drie weken voorafgaand aan de algemene
  vergadering te geschieden.
 6. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascommissie diens administratie binnen drie
  weken te controleren.
 7. De controle dient in het bijzijn van de penningmeester door minimaal twee leden van de kascommissie
  plaats te vinden.
 8. De kascommissie heeft, na goedkeuring van het bestuur, het recht zich te doen laten bijstaan door
  een daarvoor deskundig geacht persoon, welke geen lid van de RDB mag zijn.
Artikel 19 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden.

Artikel 20 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *