Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei a.s. in de bovenzaal van Sportcafé De Vrijboom, van Heemstraweg 66B, in Beuningen en begint om 20.00.

Tijdens deze ledenvergadering zal o.a. het jaarverslag van kalenderjaar 2018 en de begroting voor het nieuwe boekjaar worden gepresenteerd en besproken. Tijdens de vergadering zullen meerdere voorstellen tot reglementswijziging aan de orde komen evenals het (opnieuw) kiezen van bestuursleden.

Het jaarverslag met o.a. de agenda, het financieel verslag en de reeds binnen gekomen voorstellen tot reglementswijzigingen zullen rond 14 mei te vinden zijn op onze website www.rdbdarts.nl. Alle leden hebben tot en met dinsdag 21 mei de kans om een voorstel in te dienen* tot reglementswijziging. Hierna sluit deze termijn en zullen eventuele nieuwe voorstellen niet meer in behandeling worden genomen tijdens de ledenvergadering van 2019. Indien er nieuwe voorstellen worden ingediend zal de complete versie met alle voorstellen op 21 mei op onze website worden
geplaatst.

Als gevolg van de aanpassing van het boekjaar van de RDB zal het financieel jaarverslag betrekking hebben op de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 mei 2019, waar deze periode officieel loopt tot en met 30 juni 2019. Gezien het tijdsbestek van deze vergadering zal het definitieve en volledige financieel verslag over de periode tot en met 30 juni 2019 in de maand juli online op onze website worden gepubliceerd.

Tot ziens op dinsdag 28 mei.

* voorstellen tot reglementswijzigingen dienen te worden ingediend via secretaris@rdbdarts.nl