Aanvullende informatie Algemene Ledenvergadering 2015

Tijdens de komende ALV zullen er enkele reglementswijzigingen door het bestuur worden voorgesteld. Deze hebben wij hieronder toegelicht en zullen tijdens de ALV op 25 maart a.s. besproken worden. 

 

Oude tekst:

 

artikel 19 HET SCOREBORD

Een scorebord bestaat uit:

 1. Een whiteboard met goed leesbare stift.
 2. Een zwart schoolbord met wit krijt.
  De scoreborden dienen voorzien te zijn van belijningen zoals benodigd voor de .01-spellen en tac-tics en bevestigd te zijn voor de werplijn, bij voorkeur naast het dartbord.
 3. Heeft de speelgelegenheid een elektronisch scorebord, dan mag deze enkel gebruikt worden voor de .01-spellen als beide aanvoerders het hierover voor de wedstrijd eens kunnen worden.
 4. Het scorebord dient op ooghoogte en minimaal 1 meter gerekend vanaf de bull gemonteerd te zijn.

 

 

Nieuwe tekst:

 

artikel 19 HET SCOREBORD

Een scorebord bestaat uit:

 1. Een whiteboard met goed leesbare stift.
 2. Een zwart schoolbord met wit krijt.
  De scoreborden dienen voorzien te zijn van belijningen zoals benodigd voor de .01-spellen en tac-tics en bevestigd te zijn voor de werplijn, bij voorkeur naast het dartbord.
 3. Heeft de speelgelegenheid een elektronisch scorebord, dan mag deze enkel gebruikt worden voor de .01-spellen als beide aanvoerders het hierover voor de wedstrijd eens kunnen worden.
 4. Het scorebord dient op ooghoogte en minimaal 60 centimeter gerekend vanaf de bull gemonteerd te zijn.

 

=============================================================================

 

Oude tekst:

 

artikel 27

Het team is verplicht in die speelgelegenheid haar thuiswedstrijden te spelen, die zij gekozen hebben voor aanvang van de competitie.

 

artikel 28

Het team is verplicht onder die naam in de competitie te spelen, die zij hebben gekozen voor aanvang van de competitie.

 

artikel 29

Voor het gestelde in artikel 27 en 28 is ontheffing mogelijk.

De toestemming voor art. 27 wordt verleend door het dagelijks bestuur.

De toestemming voor art. 28 wordt verleend door de wedstrijdleider.

 

Nieuwe tekst:

 

artikel 27

Het team is verplicht in die speelgelegenheid haar thuiswedstrijden te spelen, die zij gekozen hebben voor aanvang van de competitie.

 

artikel 28

Het team is verplicht onder die naam in de competitie te spelen, die zij hebben gekozen voor aanvang van de competitie.

 

artikel 29

Voor het gestelde in artikel 27 en 28 is ontheffing mogelijk.

De toestemming voor art. 27 wordt verleend door de wedstrijdleider.

De toestemming voor art. 28 wordt verleend door het dagelijks bestuur.

 

=============================================================================

Oude tekst:

artikel 35

 1. De competitieweek loopt van maandag tot en met vrijdag daarop.
  De zaterdag is gereserveerd voor het spelen van wedstrijden voor de Superleague, de Landelijke Competitie en divisiekampioenschappen. De zondag is gereserveerd voor het spelen van landelijke en regionale finalewedstrijden en toernooien.
 2. Wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is uitgeschreven. Het verzetten van een wedstrijd dient voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk, telefonisch, per fax of per mail te geschieden bij de wedstrijdleiding door de aanvoerder van het team welke een wedstrijd wenst uit te stellen. De tegenpartij dient uiterlijk 72 uur voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte te worden gebracht van uitstel van de wedstrijd door het afzeggende team. Indien de captain van de tegenpartij niet bereikbaar is, dient het wedstrijdsecretariaat uiterlijk 72 uur voor aanvang van de wedstrijd ingelicht te worden.
 3. Zo snel mogelijk maar uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke speeldatum moet een nieuwe datum zijn doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. De nieuwe datum moet uiterlijk 72 uur voor aanvang van de wedstrijd bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat. Uitzonderingen hierop zijn wedstrijden die al binnen 72 uur worden ingehaald. Hiervoor geldt dat de nieuwe datum altijd moet worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.
 4. De nieuwe speeldatum ligt uiterlijk 28 dagen na de oorspronkelijke speeldatum.

Hierbij dient altijd rekening gehouden te worden met artikel 13

 1. Voldoen de partijen niet aan het gestelde in 2, 3 of 4 dan wordt de uitslag definitief bepaald op 0-0.
 2. Is de wedstrijd niet gespeeld, dan ontvangt het aanwezige team aan het einde van de toegestane inhaal termijn, het gemiddelde van de behaalde punten plus 1 punt, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten. Bij het team dat niet aanwezig was worden -5- wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tuchtcommissie is bevoegd om deze -5- wedstrijdpunten in mindering te corrigeren tussen -0- en -5 wedstrijdpunten in mindering.
 3. Bij bewezen overmacht kan de wedstrijdleider een andere datum vaststellen.
  Het vooruitspelen spelen van een wedstrijd is enkel na overleg met de wedstrijdleider mogelijk. (zie artikel 13).
 4. Het verzetten binnen de speelweek wordt niet gezien als verzette/uitgestelde wedstrijd.

 

 

Nieuwe tekst:

 

artikel 35

 1. De competitieweek loopt van maandag tot en met vrijdag daarop.
  De zaterdag is gereserveerd voor het spelen van wedstrijden voor de Superleague, de Landelijke Competitie en divisiekampioenschappen. De zondag is gereserveerd voor het spelen van landelijke en regionale finalewedstrijden en toernooien. Enkel bij grote uitzondering, bewezen overmacht en met toestemming van het wedstrijdsecretariaat is het mogelijk om een verzette/uitgestelde wedstrijd op de zaterdag of zondag te spelen.
 2. Wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is uitgeschreven. Het verzetten van een wedstrijd dient voor aanvang van de wedstrijd via de website (Online Teambeheer) te geschieden bij de wedstrijdleiding door de aanvoerder van het team welke een wedstrijd wenst uit te stellen. De tegenpartij dient uiterlijk 72 uur voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte te worden gebracht van uitstel van de wedstrijd door het afzeggende team. Indien de captain van de tegenpartij niet bereikbaar is, dient het wedstrijdsecretariaat uiterlijk 72 uur voor aanvang van de wedstrijd telefonisch of schriftelijk (e-mail) ingelicht te worden.
 3. Zo snel mogelijk maar uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke speeldatum moet een nieuwe datum zijn doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat via de website (Online Teambeheer). De nieuwe datum moet uiterlijk 72 uur voor aanvang van de wedstrijd bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat. Uitzonderingen hierop zijn wedstrijden die al binnen 72 uur worden ingehaald. Hiervoor geldt dat de nieuwe datum altijd moet worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.
 4. De nieuwe speeldatum ligt uiterlijk 28 dagen na de oorspronkelijke speeldatum.

Hierbij dient altijd rekening gehouden te worden met artikel 13

 1.  
  1. Voldoen de teams niet aan het gestelde in 2, 3 of 4 dan wordt de uitslag definitief bepaald op 0-0.
  2. b.     Indien beide teams/teamcaptains niet samen een nieuwe speeldatum af kunnen spreken, dient dit aan de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt te worden. De wedstrijdleiding zal dan een nieuwe, definitieve datum vaststellen.
  3. c.      Indien beide teams niet op deze definitieve datum de wedstrijd kunnen spelen wordt de uitslag definitief bepaald op 0-0.
  4. d.     Indien een van beide teams niet op deze definitieve datum de wedstrijd kan spelen, dan ontvangt het aanwezige team aan het einde van de toegestane inhaal termijn, het gemiddelde van de behaalde punten plus 1 punt, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten. Bij het team dat niet aanwezig was worden -5- wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tuchtcommissie is bevoegd om deze -5- wedstrijdpunten in mindering te corrigeren tussen -0- en -5 wedstrijdpunten in mindering.
  5.  
   1. Is de wedstrijd niet gespeeld, dan ontvangt het aanwezige team aan het einde van de toegestane inhaal termijn, het gemiddelde van de behaalde punten plus 1 punt, met een minimum van 5 en een maximum van 9 punten. Bij het team dat niet aanwezig was worden -5- wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tuchtcommissie is bevoegd om deze -5- wedstrijdpunten in mindering te corrigeren tussen -0- en -5 wedstrijdpunten in mindering.
   2. b.     Indien u een claim tegen krijgt in één van de laatste drie speelweken krijgt uw team niet alleen voor die wedstrijd een straf van -5 punten, maar begint u ook het volgende seizoen met een straf van -5 punten. Tevens kan de tuchtcommissie een geldboete opleggen. Indien het om een wedstrijd gaat die betrekking heeft op het kampioenschap, promotieplaatsen, degradatieplaatsen of degradatie kan er een geldboete tot maximaal 100 euro worden geheven. De tuchtcommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van het belang van de niet gespeelde wedstrijd en ook voor de hoogte van de eventuele geldboete. Uiteraard is het mogelijk dat een team niet komt opdagen omdat er sprake is van overmacht. Het wedstrijdsecretariaat cq. het bestuur, zal de redenen van het niet op komen dagen niet honoreren. De captain van het team kan enkel in dat geval op de tuchtcommissievergadering persoonlijk aantonen dat er sprake is van overmacht.
  6. Bij bewezen overmacht kan de wedstrijdleider een andere datum vaststellen.
   Het vooruit spelen van een wedstrijd is enkel na overleg met de wedstrijdleider mogelijk. (zie artikel 13).
  7. Het verzetten binnen de speelweek wordt niet gezien als verzette/uitgestelde wedstrijd.

 

=============================================================================

 

Oude tekst:

 

artikel 41

 1. Alleen door de RDB uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig.
 2. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers met registratienummer op hun eigen formulier invullen. Tevens vullen zij de naam en het registratienummer van het team in.
 3. Als beide aanvoerders punt 2 afgehandeld hebben, wordt de opstelling van de tegenstander op het eigen formulier overgenomen. Na pas controle moet op het formulier van de tegenstander een paraaf gezet worden.
 4. Na de singles vult elke aanvoerder het eerste koppel op zijn formulier in.
 5. Als beide aanvoerders punt 4 afgehandeld hebben, wordt de opstelling van de tegenstander op het eigen formulier overgenomen.
 6. Na de eerste koppelpartij worden de volgende partijen ingevuld conform het bepaalde in art. 31 en 42.
 7. Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden, zoals:

–                  hoogste score (180)

–                  hoge finishes (100 en hoger)

–                  negen darts leg bij 501

–                  twaalf darts leg bij 701

–                  dertien darts leg bij TacTic

–                  zeventien darts leg bij 1001

 1. Ook kunnen op het formulier opmerkingen aangaande de bepalingen in de artikelen 16 tot en met 20, alsmede het artikel 37 gemaakt worden.
 2. Na afloop van de wedstrijd wordt de eindstand ingevuld op het eigen formulier en worden de uitslagen gecontroleerd met het formulier van het andere team. Vervolgens tekent men het eigen formulier en dat van de tegenstander. Let op: met tekent alleen instemming met de uitslagen en het vermelde conform punt 7. De opmerkingen conform punt 8 zijn altijd alleen ter verantwoording van het team dat ze maakt. Behalve handtekening wordt er niets op het formulier van de tegenstander geschreven.
 3. De scheidsrechter (indien aanwezig) dient eveneens zijn handtekening te zetten op het wedstrijdformulier.
 4. De uitslagen dienen uiterlijk woensdag volgende op de desbetreffende speelweek on-line ingevuld te zijn op de internetsite van RDB.

 

Nieuwe tekst:

 

artikel 41

 1. Alleen door de RDB uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig.
  1. Beide aanvoerders moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers én reservespelers met registratienummer op hun eigen formulier invullen. Tevens vullen zij de naam en het registratienummer van het team in.
  2. Als beide aanvoerders punt 2 afgehandeld hebben, wordt de opstelling van de tegenstander op het eigen formulier overgenomen. Na controle van de lidmaatschapspassenmoet op het formulier van de tegenstander een paraaf gezet worden.
   1. Na de singles vult elke aanvoerder het eerste koppel op zijn formulier in.
   2. Als beide aanvoerders punt 4 afgehandeld hebben, wordt de opstelling van de tegenstander op het eigen formulier overgenomen.
   3. Na de eerste koppelpartij worden de volgende partijen ingevuld conform het bepaalde in art. 31 en 42.
   4. Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden, zoals:

–         hoogste score (180)

–         hoge finishes (100 en hoger)

–         negen darts leg bij 501

–         twaalf darts leg bij 701

–         dertien darts leg bij TacTic

–         zeventien darts leg bij 1001

 1. Ook kunnen op het formulier opmerkingen aangaande de bepalingen in de artikelen 16 tot en met 20, alsmede het artikel 37 gemaakt worden.
 2. Na afloop van de wedstrijd wordt de eindstand ingevuld op het eigen formulier en worden de uitslagen gecontroleerd met het formulier van het andere team. Vervolgens tekent men het eigen formulier en dat van de tegenstander. Let op: met tekent alleen instemming met de uitslagen en het vermelde conform punt 7. De opmerkingen conform punt 8 zijn altijd alleen ter verantwoording van het team dat ze maakt. Behalve handtekening wordt er niets op het formulier van de tegenstander geschreven.
 3. De scheidsrechter (indien aanwezig) dient eveneens zijn handtekening te zetten op het wedstrijdformulier.
 4. De uitslagen dienen uiterlijk woensdag volgende op de desbetreffende speelweek online ingevuld te zijn op de internetsite van RDB.

 

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *