Bestuurslid RDB gezocht!

Bestuurlid RDB Gezocht!!!!

 

Na het besluit van Hermien Straten om haar taken als bestuurslid van de RDB neer te leggen i.v.m. haar bondscoachschap bij de NDB zijn wij op zoek naar een nieuw Algemeen bestuurslid, met als hoofdtaak Jeugdzaken, voor onze Rivierenland Darts Bond.


Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die we graag zien als uithangbord voor onze vereniging en herken  je jezelf in het onderstaande functieprofiel? Stuur dan een reactie naar: voorzitter@rdbdarts.nl


Plaats in de RDB

De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat de leden van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

Doel van het bestuur

Het besturen van de vereniging;

Ÿ          Formuleren van missie, visie en doelen, beleid vaststellen en (doen) uitvoeren.

Ÿ          Zorgdragen dat doelstelling van de RDB wordt nagestreefd door middel van organiseren en realiseren.

 

Primaire taken en verantwoordelijkheden

Ÿ         Het waarborgen van de continuïteit van de dartsport in de regio Nijmegen en het verhogen van het aanzien van zowel de dartsport als de RDB.

Ÿ          Het in persoon vertegenwoordigen van de vereniging.

Ÿ          Zorgdragen voor inhoud en naleving van de statuten.

Ÿ          Het financieel gezond zijn en blijven van de vereniging.

 

Contacten intern en extern

Ÿ         Intern: Met alle leden om verantwoording aan de leden af te leggen en contact met de leden te onderhouden via alle ten dienst staande middelen.

Ÿ         Extern: Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, kan namens de vereniging verbintenissen aangaan met derden en onderhoudt contacten met de diverse doelgroepen. Het bestuur kan deze taken eveneens delegeren.

 

Bevoegdheden

Ÿ         Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en met het uitvoeren en handhaven van statuten, reglementen en besluiten van de algemene ledenvergadering

Ÿ         Aangaan van verbintenissen met derden.

Ÿ         Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten.

Ÿ         Het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken.

Ÿ         Benoeming, schorsing en eventueel ontslag van commissie, c.q. projectgroepleden.

Ÿ         Het schorsen van leden

 

 

Kenmerkende functieperformance

Ÿ         Inhoudelijk deskundigheid: Op de hoogte zijn van en gevoelig zijn voor ontwikkelingen en trends die betrekking hebben op sport en de dartsport in het bijzonder.

Ÿ         Ondernemend: Een extern gerichte, kansgrijpende opstelling gericht op de fundamentele doelen en op de algemene richting van de RDB. Zoeken van uitdagingen, vinden van nieuwe combinaties, initiëren van acties en nemen van gecalculeerde risico’s gericht op het creëren van kansen ten behoeve van de leden specifiek en in het algemeen de dartsport in de regio Nijmegen.

Ÿ         Leiderschap: Creëren van een door de leden ervaren gemeenschappelijk gevoel voor richting door middel van bezielen, inspireren en betrekken. Het slaan van bruggen tussen ondernemende plannen en het (laten) uitvoeren hiervan. Het aannemelijk maken van het waarom van de verenigingsdoelen aan de leden. Het kunnen overbruggen van (schijnbare) tegenstellingen.

Ÿ         Managementcapaciteiten: Het mogelijk maken dat anderen de op doelstelling gerichte activiteiten kunnen en zullen uitvoeren.

 

Eisen

Ÿ         Helicopterview

Ÿ         Teamplayer

Ÿ         Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé / functie als bestuurslid zijnde

Ÿ         Tact

Ÿ         Representatief

Ÿ         Communicatieve vaardigheden, het goed kunnen verwoorden van meningen en het goed kunnen luisteren naar anderen.

Ÿ         Bereidheid tot compromissen, met uitzondering van noodzakelijke situaties.

Ÿ         Democratisch denken.

Ÿ         Discipline met betrekking tot spelregels.

Ÿ         Ordelijk en analytisch denken.

Ÿ         Humor, relativeringsvermogen

Ÿ         Netwerkcontacten

Ÿ         Bestuurlijke ervaring

Ÿ         Aangezien u als algemeen bestuurslid belast bent met jeugdzaken is het wel noodzakelijk dat u affiniteit heeft met jeugd/jeugdarten.

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de selectie procedure. Kosten hiervan zijn uiteraard te declareren bij de RDB.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *