Hier volgt de definitieve agenda voor de ALV van 2 Maart.Toevoeging op de voorlopige agenda is agendapunt 9.

1.Opening
2.Verkiezing nieuwe voorzitter – nieuwe bestuursleden
3.Binnengekomen stukken
4.Notulen Algemene Ledenvergadering 2005
5.Notulen Captainvergadering 2005
6.Jaarrekening 2005 & Begroting 2006
7.Jaarverslag bestuur en commissies 2005
8.Voorstellen tot reglementswijzigingen
9.Voorstel tot het omzetten van een schorsing naar het royeren van de geschorste speler met lidnummer 2030244
10.site_nieuws_items NDB
11. (Her)verkiezing commissieleden

12.Rondvraag