Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 24 april a.s. in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, in Nijmegen en begint om 20.00.

Tijdens deze ALV zullen o.a. het jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018 worden gepresenteerd en besproken. Ook evt. voorstellen tot reglementswijziging zullen op deze avond aan de orde komen evenals het (opnieuw) kiezen van bestuursleden.

Het jaarverslag met o.a. agenda, financieel verslag en de binnen gekomen reglementswijzigingen staat nu online en is hier te vinden. Tijdens de ALV zullen wij hier verdere uitleg over verschaffen. Alleen de in het jaarverslag te vinden reglementsvoorstellen zullen worden behandeld. De termijn voor het indienen van voorstellen is verstreken.

Alleen op vertoon van de spelerspas wordt toegang tot de vergaderzaal verleend. Hierbij tevens een verzoek aan alle speelgelegenheden en captains om je team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben. Kun je zelf niet komen? Achterin het jaarverslag staan de machtigingsformulieren om een ander voor je te laten stemmen. Per persoon mogen 2 machtigingen worden meegenomen.

Verder doen wij een zeer dringend beroep op onze leden voor het uitvoeren van de banencontrole. Door een zwaar tekort aan vrijwilligers de afgelopen jaren zijn de banen niet of nauwelijks gekeurd. Onze vereniging wordt gedragen door en is afhankelijk van vrijwilligers en zonder vrijwilligers kunnen en zullen bepaalde taken in de toekomst niet uitgevoerd kunnen worden. Het is dus van het grootste belang dat vrijwilligers zich aanmelden!

Wij hopen iedereen te zien op 24 april a.s.