Op 31 maart j.l. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in Zaal ’t Zwaantje in Nijmegen. Een aantal belangrijke onderwerpen stond op de agenda: o.a. de verkiezing van (nieuwe) bestuursleden, de begroting voor 2009, discussie over (dreigen met) geweld en de toekomst van de ranking. Tijdens de ALV was er een goede sfeer en een open discussie. Ook steunden de aanwezige leden de standpunten van het bestuur.

Nieuw bestuur
Lange tijd zag het er naar uit dat er voor de komende drie jaar geen voltallig bestuur op de been kon worden gebracht. De voorzittersfunctie kwam vacant en de functie van secretaris was al geruime tijd niet ingevuld. Tijdens de vergadering werd de scheidend voorzitter Leon Busschops bedankt voor zijn voorzitterschap in de afgelopen drie jaar. Ook bestuurslid Robert Bloemendaal nam na zeven jaar afscheid van het bondsbestuur. Tijdens de ALV zijn Danny Janssen en Petra Schaeks gekozen tot respectievelijk de nieuwe voorzitter en secretaris van de RDB. Ook de herkiesbare bestuursleden Richard Toren en Micha Jans werden herkozen.

Jaarverslag
De ALV stelde het inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2008 vast. De penningmeester en het bestuur werden gedechargeerd. De kascommissie sprak waardering uit voor de stukken van de penningmeester. De behandeling van de begroting 2009 vergde meer tijd. Het bestuur had in aanloop naar de ALV een brief gezonden met de aankondiging van een contributie-verhoging. Na een goede discussie heeft het bestuur besloten met een gewijzigd begrotingsvoorstel 2009 te komen. In deze begroting worden een aantal kostenposten beperkt en wordt een nieuw dekkingsvoorstel geformuleerd. Duidelijk is dat de inschrijfgelden voor de ranking worden verhoogd, waardoor een beperkte contributieverhoging hoeft te worden doorgevoerd.

Ranking
Tijdens een van de rankingtoernooien van de RDB hebben ernstige ongeregeldheden plaats gevonden. Dit gedrag is door het bestuur en de ALV krachtig veroordeeld. De ALV geeft aan dat de spelers aan RDB een gezellig en sportief toernooi willen spelen. Geweld, dreiging met geweld en elk ander onwenselijk gedrag moet niet langer worden getolereerd binnen de dartssport en binnen de RDB. De ALV stemt in met de voorbereiding van een nieuw reglement dat dit soort gedrag resoluut veroordeelt en spelers direct kan uitsluiten (schorsen). Dit voorstel wordt in een nieuwe vergadering ingebracht, zodat met ingang van het nieuwe seizoen deze regel al van kracht is. Ook heeft de ALV het bestuur gevraagd te komen met een oplossing voor de leiders van het rankingklassement. De topspelers zijn de dupe geworden van het stopzetten van de ranking. Het bestuur zal een voorstel uitwerken. De ALV heeft zich verder uitgesproken voor continuering van de ranking in het volgend seizoen. De organisatie komt in handen van een speciale rankingcommissie met ondersteuning van het bestuur.

Nieuwe vergaderdatum
Een extra ALV zal worden georganiseerd om een aantal beslissingen te nemen. De nieuwe datum voor deze vergadering is zondag 24 mei 2009 van 10.00-11.30 uur (voorafgaand aan de divisiekampioenschappen. De lokatie van de vergadering is Congrescentrum Triavium in Nijmegen. De vergaderstukken worden gepubliceerd op deze website.