Algemene ledenvergadering 2013

Kortom: Functie Penningmeester vacant, contributieverhoging per seizoen 2013-2014 en reglementswijzigingen

 

Aanwezig:

20 stemgerechtigde leden, 4 machtigingen = 24 stemmen

 

Woensdag 27 maart 2013 vond de algemene ledenvergadering van de Rivierenland Darts Bond plaats in De Vrijboom te Beuningen. Op de agenda stond o.a. het bespreken van de notulen van de ALV en Bijzondere ALV’s en het financiële jaarverslag van 2012 en de begroting van 2013.

 

Financiële jaarverslag 2012

Het financiële jaarverslag 2012 en de begroting voor 2013 is na enkele toelichtingen geheel goedgekeurd door de ALV.

 

Begroting 2013

Gezien het begrootte verlies over 2013 van € 3.620,00 was het noodzakelijk dat de contributie verhoogd zou worden. Er is een contributieverhoging van € 5,00 per seizoen 2013-2014 en telkens jaarlijks gedurende 5 seizoenen met € 1,00 per seizoen ter stemming gebracht. Het voorstel is in zijn geheel goedgekeurd door de ALV. Deze contributieverhogingen gelden zowel voor leden als speelgelegenheden. Dit betekent dat de contributie voor leden met ingang van seizoen 2013-2014 € 35,00 en voor speelgelegenheden € 40,00 zal bedragen.

 

Functie penningmeester

Tijdens de ALV heeft de penningmeester Gerlof de Vries aangegeven om zijn functie neer te gaan leggen. Wij betreuren dit uiteraard ten zeerste maar respecteren zijn keuze. In de ALV hebben er zich geen leden kandidaat gesteld voor deze functie, het bestuur heeft de intentie uitgesproken om hiervoor zo spoedig mogelijk kandidaten te gaan polsen en een oproep op de site te plaatsen. Heeft u na het lezen van deze informatie interesse om deze functie te bekleden binnen de Rivierenland Darts Bond, meldt uzelf dan a.u.b. via voorzitter@rdbdarts.nl of spreek één van de bestuursleden aan als u deze tegenkomt tijdens een activiteit van de RDB.

 

Reglementswijzigingen

De voorgestelde reglementswijzigingen voorgesteld door de wedstrijdleiding zijn allen goedgekeurd, enkele met kleine aanpassingen/wijzigingen op verzoek van de ALV. De reglementswijzigingen zullen uiteraard in werking treden per seizoen 2013-2014 en gecommuniceerd worden via de seizoensgids van dat seizoen.

 

Schriftelijke voorstellen

Het voorstel van dhr. S. (Simon) Onder de Linden m.b.t. het instellen/organiseren van een Persoonlijk Kampioenschap per divisie is goedgekeurd en dit zal verder onderzocht en uitgewerkt worden door dhr. Onder de Linden en de wedstrijdleiding.

 

Het voorstel van dhr. W.G.A. (Ton) Daam m.b.t. het onderzoeken d.m.v. een commissie t.b.v. het wijzigen van het 9-puntensysteem in een 3-puntensysteem is door de ALV als niet noodzakelijk beoordeeld. Hier zal vanuit de Rivierenland Darts Bond geen verdere initiatieven in genomen worden.

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag kunt u per e-mail contact opnemen via voorzitter@rdbdarts.nl of per telefoon: 024-8482321.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond